Chức Năng Nhiệm Vụ

  Viện Công nghệ sinh học và Hóa Dược NOVA (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học và hóa dược.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất và tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ công nghệ sinh học và hóa dược, ứng dụng cho các lĩnh vực: công nghệ sinh học, y dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nông nghiệp và môi trường;
  2. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu công nghệ sinh học và hóa dược, ứng dụng cho các lĩnh vực: công nghệ sinh học, y dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nông nghiệp và môi trường;
  3. Triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ: đào tạo, tư vấn, thẩm định, phản biện, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và hóa dược;
  4. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.